...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

روش برخورد با تکنولوژی

چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۸۸، ۰۶:۰۵ ق.ظ

زمانی که از روش سخن می گوییم یعنی می خواهیم خود را به طریقت یا استانداردی مجهز کنیم و به یک معنای علمی تر برای خود یک پارادایم تعریف میکنیم . تکنیک به همان معنای عامی که ما همواره به کار برده ایم در هر گونه و نوع خاص خود روشهایی برای روبرو شدن با خود را دارد مثلاً شخصی که می خواهد با یک خودرو تعامل کند روش کلی آن را از آموزشگاه ها و متون می آموزد و این روش در ذیل سه دسته قابل تقسیم است : اول روشی که تخصصاً به خود ساختار خودرو مربوط است مثل آموزش رانندگی ، دوم روشی که در حین بکارگیری روش اول به تعامل با پیرامون مربوط است مثل رعایت قوانین و .. وسوم روشی که کاملاً تخصصی تر است یعنی ساختارهای داخلی خودرو که به متخصصین آن امور مربوط است  . ما این روشهای سه گانه را که به تمام انواع تکنولوژی قابل بسط است به این طریق نامگذاری می کنیم :

الف ؛ روش استفاده

ب ؛ روش ارتباط

ج ؛ روش  برخورد

به عنوان مثال برای کامپیوتر روش استفاده توسط مهندسان نرم افزار ، روش ارتباط توسط مهندسان تکنولوژی اطلاعات و روش برخورد توسط مهندسان سخت افزار بکارگرفته می شود .

 مشخص است که هر سه نوع روش برخورد به نوعی توسط شرکت های عرضه کننده ی محصولات تکنولوژیک در قالب دفترچه های راهنما و .. عرضه می شود و به طور کل کاملاً مشخص و واضح است و قابل یادگیری است . پس مشخص است که منظور ما از روش برخورد با تکنیک اینگونه موراد نیست چه اینکه در اینصورت این مقالات از ماهیتی فلسفی به ماهیتی کاربردی و آموزشی تغییر می یافت و سرّ گسترش بی محابای علوم نیز یکی همین مورد است که هر ابزار تکنیکی روش های سه گانه ای (یا بیشتر) تولید می کند که افرادی را نیازمند یادگیری آن می کند و همینطور علوم جدیدی به وجود می آید مثلاً علوم کامپیوتر که گستره ی عظیمی از علوم را در خود جای داده است در حقیقت بسط همین روش هاست .

اما منظور از روش برخورد با تکنولوژی چیست ؟ و آیا غیر از روشهای ذکر شده که منجر به کاربری تکنیک می شوند روش های دیگری نیز وجود دارند ؟ در آن صورت آیا می توان این روشها را در سطح عموم جامعه تعمیم داد ؟ یا اینکه روشهای(غیر از سه روش فوق)تعامل با تکنولوژی با خلق ابزارهای تکنیکی متولد می شوند و ماهیتی منحصر به ابزار دارند ؟  و سوالهای اساسی دیگری که پیرامون تعامل انسان و تکنیک مطرح است .

۸۸/۰۸/۲۷
مصطفی عمانیان