...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

بازماندگان جنگ!

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۰۱:۴۸ ب.ظ

این آدم های بی ادعا چه گناهی کرده اند که هر کسی عقده های روانی خودش از کثافت کاری ِ فرماندهان ترسوی قرارگاه نشین و سپاهی های بی جربزه و نان به نرخ روز خور و کارگزاران دزد و بی همه چیز ِ جمهوری اسلامی را می خواهد سر بچه های جنگ خالی کند؟...

چرا جنگ را به بازی می گیرند؟...

۹۱/۰۳/۱۰
مصطفی عمانیان