...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

سیاست به زبان فارسی!

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸ ق.ظ

جورج اورول ـ نویسنده ی قلعه ی حیوانات ! ـ چندین سال پیش در مقاله ای نوشته بود: در عالم سیاست همواره باید از کسانی دفاع کنی که قابل دفاع نیستند.

این قول کاملا برای عالمی که حیات اجتماعی اش و قهراً سیاستش به ماکیاولیسم گره خورده صادق است و البته برای عالمی که ما هم داریم در آن زندگی می کنیم به طریقی دیگر. عالم ما؛ به شدت متاثر از نگاه های ایدئولوژیک... 

اما تعهدی را که امثال اورول برای حمایت از سیاسیون داشتند به هیچ وجه برای ما کارکرد نباید داشته باشد(خلاف آنچه هست). و اگر این چنین نیست ما هم بازی خورده ی اهلِ سیاستیم. اهلی سیاست، خُرده عقلی هم اگر داشته باشند صرفِ هم جوشیِ قدرت و ثروت و شهوت می کنند و بیرون از آن دائره، چاره ی رعیتِ بی چاره... بازی کردن در نقشه های آن هاست. شاید باروش سخت باشد که این همه بگیر و ببند و آمد و شد، این همه جدیّت، این همه ساختار، رجعتش به شکم و زیرش باشد. اما هست. آرمانی هم که به آزادی و رفاه برای همه می پردازد آینده ای همانقدر سطحی خواهد داشت که تجربه های تاریخی می گویند.

ما هم خسته ایم... هم از خودزنی... هم از خودخوری... هم از ماله کشی... و جالب اینکه این همه جوش و خروش را ربط می دهیم به تکلیف. خرده مهره ای کجای این ساختار به حساب می آید و این روابط آلوده را چه به صلاح؟! 

۹۱/۰۹/۲۵
مصطفی عمانیان