...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

۱ مطلب در تیر ۱۳۸۹ ثبت شده است

نظریه حقیر اینه
تا انقراض قاجار که خیلی از نظر روحیات جمعی و جامعه شناختی قاب تفکیک نیس
از انقراض قاجار 1304 تا 1314 کشف جاب - دهه 10
از 1314 تا 1320 و خلع رضا شاه - دهه 20
از 1320 تا 1332 کودتای 28 مرداد - دهه 30
از 1332 تا 15 خرداد 1342 - دهه 40
از 42 تا 22 بهمن 57 - دهه 50
از 57 تا 4 اسفند 65 عملیات کربلای 5 - دهه 60
از کربلای 5 تا 14 خرداد 68 - باگ تاریخی یا خلاء زمانی
از خرداد 68 تا 2 خرداد 1376 - دهه 70
از 2 خرداد تا سوم تیر 1384 - دهه 80
از 84 تا ... - دهه بی هویتی یا دهه 90

۱۶ تیر ۸۹ ، ۱۷:۰۰
مصطفی عمانیان