...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

از وقتی فهمیدم که هستم، تصمیم گرفتم نباشم... 

در عصر علم بی خبر از عقل و حجتیم 
با وحـدت آمـدیـم ولـی غـرق کثـرتـیم 
از قبض و بسـطِ شرع طـریقی نیافتیم 
در جـسـتـجـوی راهِ وصـول حقـیـقـتـم