...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

شهادت...

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۰۸:۲۳ ق.ظ

آدمی که از دلِ مدرنیته سلوک کرده است.. قهراً با شهادت معنا میگیرد... شهادت نسبت وجود آدم است با هر چه که به آن قید خوره و متعلق شده و مدرنیته شبکه ای از تقیدات و تعلقات است... جهانی که ما امروز در آنیم حتی با جهان 30 سال قبل هم فرق دارد... امروز کثرت هویت پیدا کرده است.. کثرتی که به نظر در بیشتر برهه های تاریخ مفهومی انتزاعی بود.. حالا تعیّن یافته و شخصیّت دارد.. و همین تشّخص کثرت راه بندان ایجاد میکند در سلوک...

مدرنیته نظام سلوک بشر را مختل کرده است... فضایی ساخته از ابهام هایی که به راز میمانند.. تردید های که به یقین می مانند... چیستی هایی که به هستی می مانند. و همه ی اینها در گستره ی یک نظام شبکه ای دارند با هم کار می کنند و واردات و خطورات ما را سامان می دهند.. تخیّل و تعقل را تغذیه می کنند.. و ما در این بستر اسیریم...
راه های گریزی هست هنوز... راه هایی که به باطن عالم پل می زنند.. در حضور، روضه و در غیاب، شهادت.

۹۰/۰۶/۳۱
مصطفی عمانیان