...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

شهرِ خدا

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ

برای هفته نامه پنجره - ویژه نامه آزادسازی خرمشهر

خرمشهر تمثیلِ جغرافیاییِ تاریخِ این سرزمین است. چه آن روزها که با تهاجماتِ عثمانی ویران شد، چه در گیر و دارِ جنگ دوم جهانی و چه در روزهای ابتدایی جنگِ تحمیلی. وَ چه امروز که سالی یک بار در سالگردِ آزادی اش بر سفره ی صبورش می نشینیم و نان و آبِ مدافعان و سربازانِ فاتحش را می خوریم و باز سفره را جمع می کنیم برای سال و سال های بعد. تا گرسنگیِ آرمانزدگی و تشنگیِ روزمرّگی، بی هوده و بی هویّت مان نکند. این قِسم برخوردها نه فقط با خرمشهر و فاتحانش که با همه ی آنها و آنجایی است که جلوه ی دردهای تاریخیِ این قوم اند. خرمشهر را تبدیل کرده ایم به موزه ای ویرانه که راهیانِ نور را پندآموزِ مقابله با ظلمت باشد. بدونِ احتسابِ گوشِ شنوا!
خرمشهرِ استادِ بی جیره و مواجبِ مقاومتِ امروزِ ماست. حالش همیشه حالِ غریبی است. و با تمامِ سختی ها هنوز آدم هایش صداقتِ باطنی شان را به جلوه های توسعه و غرولندهای طبقه ی مرفهِ ناشکر و فقرای بی آبرو نفروخته اند، گرچه بی کاری و فقر و محرومیّت در این شهر بسیار بیشتر از آنچیز است که باید. اما ذکرِ این احوال توهین به خرمشهر و اهلش را در خود مستتر دارد. که آن روزِ اولِ جنگ هیچ کس این محاسباتِ عقلِ معاش را در سر نداشت. آن روزها عرصه ی جلواتِ عقلِ معاد بود در روحِ جمعیِ خرمشهر و این خدا بود که در خاکِ آن دمیده بود تا نفختُ فیه من روحی را در حیثیّتِ جمعیِ مدافعانِ شهرِ خویش جلوه ای دیگر بدهد.
نسلِ ما که از جنگِ جز خاطراتش و از خاطراتش جز احساساتش و از احساساتش جز سطحیات را نیاموخته، چگونه می تواند درک کند که خرمشهر در کجای تاریخ ایستاده بود و با ایستادنش عقل و عاطفه ی ما را به کدام موضعِ تاریخ تذکار می داد؟! ادراکِ این امور تنها رزقِ اهل معرفت است و اگر نه اینگونه بود، کسی مایه ی پای گذاشتن بر خاکِ شنوای فاخلع نعلیک را نداشت.
بابِ این شهود بر روی هر هرزه ای مفتوح نیست، آنها که در غفلت از اصلِ واقعه و محورِ تاریخ اند را نمی شود به خرمشهر که شمّه ای از رایحه ی آن تذکرِ دائمی در زمان را در خویش متبلور ساخته، آگاه کرد. خرمشهر تذکره ی کربلاست و فتحِ خرمشهر تذکارِ عاشورا.

۹۵/۰۳/۰۳
مصطفی عمانیان